Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №8 (224)

2018

Антибиотики и поражения печени: диагностика, лечение, профилактика
У пациентов с заболеваниями печени ограничивается применение отдельных антибиотиков, другие антимикробные средства используются в меньших дозах. При необходимости назначить антибиотики больным с первичным билиарным холангитом следует продолжать лечение урсодезоксихолевой кислотой. В случае возникновения лекарственного поражения печени во время лечения антибиотиками, препарат (препараты), предположительно ответственный (ответственные) за это осложнение, следует отменить, а для лечения такого поражения назначить N-ацетилцистеин и урсодезоксихолевую кислоту. При лечении инфекций у больных с факторами риска камнеобразования в желчном пузыре одновременно с началом антибактериальной терапии оправдано профилактическое назначение урсодезоксихолевой кислоты.

Антагонисты альдостерона при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса
В статье обсуждается проблема сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка с характерным для этой патологии снижением переносимости физической нагрузки. Представлена информация о применении антагонистов альдостерона, в частности спиронолактона, как возможном вспомогательном методе лечения этой группы пациентов и его влиянии на повышение физической выносливости.

Комбінована антигіпертензивна терапія за рекомендаціями Європейського товариства з гіпертензії та Європейського товариства кардіологів
У статті з позицій доказової медицини розглядається питання вибору антигіпертензивної терапії для пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) та коморбідними станами. Визначено рівні нормального артеріального тиску (АТ) та критерії класифікації АГ за ступенем і стадією захворювання. Висвітлено питання стосовно факторів ризику АГ. Розглянуто показники артеріального тиску, отримані при офісному та домашньому вимірюваннях.

Терапевтичний потенціал тетраметилтетраазабіциклооктадіону при ідіопатичному пролапсі мітрального клапана
Мета дослідження – підвищення ефективності лікування осіб молодого віку з ідіопатичним пролапсом мітрального клапана (ПМК) і клінічними ознаками вегетативної дисфункції.

Сравнительное рандомизированное контролируемое исследование влияния когнифена на синдром умеренного когнитивного расстройства у больных артериальной гипертензией  
Изучено и проведено сравнение влияния месячного приёма препаратов когнифен (33 пациента) и фезам (33 пациента) на фоне антигипертензивной терапии (комбинированный препарат триплексам) на психофизиологическое состояние, когнитивные функции и динамику кровотока в брахиоцефальных артериях у больных АГ с неосложненными церебральными гипертензивными кризами, ассоциированными с гипертензивной ремодуляцией брахиоцефальных артерий, по сравнению контролем (33 студента).

Другие номера издания
 • «Ліки України» №8 (224)

  Антибиотики и поражения печени: диагностика, лечение, профилактика

  Антагонисты альдостерона при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса

  Комбінована антигіпертензивна терапія за рекомендаціями Європейського товариства з гіпертензії та Європейського товариства кардіологів

  Терапевтичний потенціал тетраметилтетраазабіциклооктадіону при ідіопатичному пролапсі мітрального клапана

  Сравнительное рандомизированное контролируемое исследование влияния когнифена на синдром умеренного когнитивного расстройства у больных артериальной гипертензией  

 • «Ліки України» №7 (223)

  Диагностика и лечение синкопальных состояний

  Петльові діуретики в лікуванні набрякового синдрому

  Лікування гіперхолестеринеміїї – чи є альтернатива традиційній терапіїї?

  Рациональные подходы к диагностике и лечению нейроциркуляторной дистонии

  Скромна чарівність гістології

 • «Ліки України» №5-6 (221-222)

  Ятрогенный остеопороз

  Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта

  Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної, третинної медичної допомоги. Вірусний гепатит В у дорослих

  Динаміка ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді та показників функції нирок у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на фоні лікування фіксованою комбінацією мельдонію з гамма-бутиробетаїном

   

 • «Ліки України» №4 (220)

  Фармакотерапия острого бронхита   

  Моніторинг стану та лікування хворого з верифікованим гепатитом С із ускладненнями: власні клінічні спостереження

  Печінка в континуумі метаболічного синдрому  

  Синдром Такотсубо 

  Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

 • «Ліки України» №3 (219)

  Сердечно-сосудистые заболевания онкологических больных

  Нейроциркуляторная дистония: рациональные подходы к диагностике и лечению

  Фармакокинетический подход к персонализации антигипертензивной фармакотерапии

  Гіперурикемія та діуретична терапія – як не нашкодити пацієнту?

  На чому ґрунтується свідомий вибір психотропного препарату лікарем-інтерністом

больше обзоров