Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

«Ліки України» №4 (220)

2018

Фармакотерапия острого бронхита   
Острый бронхит поражает миллионы людей и является одной из самых распространенных причин обращения за амбулаторной помощью. Около 90% случаев заболевания вызваны вирусами. Острый бронхит – это заболевание, характеризующееся воспалением крупных воздухоносных путей в пределах легкого, сопровождающееся кашлем с мокротой или без нее, продолжительностью от 1 до 3 недель. В статье освещены современные представления о терапии острого бронхита. Лечение состоит из нефармакологических и фармакологических вариантов и включает антивирусные, противокашлевые и прокашлевые средства, антибиотики.

Моніторинг стану та лікування хворого з верифікованим гепатитом С із ускладненнями: власні клінічні спостереження   
Кількість осіб, хронічно інфікованих вірусом гепатиту С (ВГС), у світі складає 130–170 млн. ВГС був відкритий у 1989 р. та ідентифікований як основна причина не-А, не-В посттрансфузійних гепатитів. Тяжкі печінкові захворювання із розвитком фіброзу, цирозу печінки та гепатоцелюлярної карциноми є частими ускладненнями тривалого перебігу інфекції ВГС. У розвинутих країнах наслідки інфікування людини ВГС є найчастішими показаннями для трансплантації печінки. Генетична гетерогенність є великою для ВГС, порівняно, наприклад, з вірусами гепатиту В та ВІЛ: ізоляти ВГС були згруповані у сім генотипів. Певні відмінності спостерігають у географічному розподілі генотипів. ВГС викликає клінічно тяжке захворювання, яке уражає близько 2–3% світової популяції. Приблизно у 75% інфікованих осіб розвивається хронічний гепатит, який може прогресувати у фіброз, цироз та гепатоцелюлярну кар- циному. У статті наведено власні авторські спостереження тяжкого клінічного випадку, обумовленого інфікуванням ВГС.

Динаміка стану когнітивної функції, якості життя та ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на фоні прийому фіксованої лікарської комбінації мельдонію та гамма   
Важливість корекції когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) визначається не лише мотивом покращення їх якості життя, а й необхідністю поліпшення прихильності до терапії та клінічного прогнозу. З цією метою ми застосували інноваційну лікарську комбінацію мельдонію з гамма-бутиробетаїном (Капікор), яку додавали до стандартної схеми лікування хворих з ХСН протягом чотирьох тижнів. Після вказаного лікування у досліджуваних спостерігали достовірне покращення показників когнітивної функції та якості життя, що також супроводжувалось суттєвим поліпшенням ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді за відсутності статистично достовірного впливу на рівень депресивних та тривожних проявів.

Печінка в континуумі метаболічного синдрому  
За даними офіційної статистики, в багатьох країнах світу більш ніж у третини населення старше тридцяти років виникає метаболічний синдром. Він може розвиватися непомітно і поступово впродовж декількох років, проте його наслідки для здоров’я катастрофічні. На тлі цього синдрому в людини можуть розвинутися гостре порушення мозкового кровообігу, гострий інфаркт міокарда, цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, хвороби печінки і шлунково- кишкового тракту. Тому сучасним лікарям різних спеціальностей вкрай важливо докласти максимум зусиль для вчасного виявлення перших проявів метаболічного синдрому та вжити заходів для корекції кожного з його компонентів. З цією метою необхідно застосовувати препарати, які здатні покращувати функціональний стан печінки – препарати уросдезоксихолевої кислоти, та препарати харчових волокон (псилліум), що позитивно впливають на цілий ряд патогенетичних ланок метаболічного синдрому.

Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію (Вибрані положення)   
На сьогодні в Україні відсутня спеціальна система реєстрації саме медикаментозної алергії (МА), відповідно – відсутня точна інформація щодо кількості реакцій гіперчутливості до ЛЗ, а також типів реакцій та їх наслідків. Крім того, відсутні дані про ефектив- ність їх лікування як на госпітальному, так і на амбулаторному етапах. Слід зазначити, що в Україні також здійснюється і безре- цептурний відпуск ЛЗ. При цьому останнім часом привертає увагу зростання кількості МА і в розвинених країнах світу.

Синдром Такотсубо 
В статье рассмотрены вопросы распространенности, этиологии и патогенеза, клиники, инстру- ментальной диагностики синдрома Такотсубо (ТТС). На основании рекомендаций Ассоциации сердечной недостаточности Европейского общества кардиологов (HFA ESC) предложены диагностические критерии, стратификация риска пациентов ТТС и основные подходы к лечению данного заболевания.

Другие номера издания
 • «Ліки України» №8 (224)

  Антибиотики и поражения печени: диагностика, лечение, профилактика

  Антагонисты альдостерона при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса

  Комбінована антигіпертензивна терапія за рекомендаціями Європейського товариства з гіпертензії та Європейського товариства кардіологів

  Терапевтичний потенціал тетраметилтетраазабіциклооктадіону при ідіопатичному пролапсі мітрального клапана

  Сравнительное рандомизированное контролируемое исследование влияния когнифена на синдром умеренного когнитивного расстройства у больных артериальной гипертензией  

 • «Ліки України» №7 (223)

  Диагностика и лечение синкопальных состояний

  Петльові діуретики в лікуванні набрякового синдрому

  Лікування гіперхолестеринеміїї – чи є альтернатива традиційній терапіїї?

  Рациональные подходы к диагностике и лечению нейроциркуляторной дистонии

  Скромна чарівність гістології

 • «Ліки України» №5-6 (221-222)

  Ятрогенный остеопороз

  Синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта

  Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної, третинної медичної допомоги. Вірусний гепатит В у дорослих

  Динаміка ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді та показників функції нирок у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на фоні лікування фіксованою комбінацією мельдонію з гамма-бутиробетаїном

   

 • «Ліки України» №4 (220)

  Фармакотерапия острого бронхита   

  Моніторинг стану та лікування хворого з верифікованим гепатитом С із ускладненнями: власні клінічні спостереження

  Печінка в континуумі метаболічного синдрому  

  Синдром Такотсубо 

  Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги

 • «Ліки України» №3 (219)

  Сердечно-сосудистые заболевания онкологических больных

  Нейроциркуляторная дистония: рациональные подходы к диагностике и лечению

  Фармакокинетический подход к персонализации антигипертензивной фармакотерапии

  Гіперурикемія та діуретична терапія – як не нашкодити пацієнту?

  На чому ґрунтується свідомий вибір психотропного препарату лікарем-інтерністом

больше обзоров