Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Здоров’я України №19 (416)

Жовтень 2017

Новые аспекты применения урсодезоксихолевой кислоты: взгляд кардиолога
Наиболее распространенной причиной преждевременной смерти и инвалидности украинской популяции являются сердечно-сосудистые заболевания, ассоциированные с атеросклерозом. К важным факторам риска развития атеросклероза коронарных артерий, зачастую представляющего собой морфологический субстрат ишемической болезни сердца, относят нарушения липидного обмена.

Обзор международных рекомендаций по диагностике и лечению хронической крапивницы
Крапивница характеризуется наличием волдырей, ангиоотека или сочетанием указанных проявлений и считается хронической, если симптомы сохраняются на протяжении >6 нед. Понимание клинических признаков, ассоциированных с хронической крапивницей и ее подтипами, а также осведомленность относительно доступных методов лечения могут улучшить диагностику и оптимизировать клиническую тактику ведения профильных пациентов. Цель данной публикации – освещение проблемы хронической крапивницы и обзор основанных на данных доказательной медицины рекомендаций, посвященных диагностике и стратегиям лечения данной патологии.

Середовища для інфузійної терапії: труднощі вибору на первинній ланці
Первинна медична допомога передбачає забезпечення цілісного підходу до медичного обслуговування пацієнта лікарем загальної практики – сімейної медицини, що включає надання медичної допомоги з урахуванням усіх обставин, які впливають на стан здоров’я та/або перебіг захворювання (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.08.2013 №686), а отже, потребує від фахівця достатнього рівня обізнаності щодо клініки, діагностики та принципів лікування найбільш поширених захворювань, у тому числі невідкладних станів. Інколи клінічна ситуація вимагає рішучих дій, а надання якісної медичної допомоги неможливе без використання таких інвазивних методів терапії, як внутрішньовенне введення фармакологічних препаратів.

Комбинированная терапия АГ: в фокусе принципиальные различия комбинаций 2-го ряда
Вопросы рациональной фармакотерапии и оптимального выбора лекарственных средств в лечении артериальной гипертензии приобретают особую актуальность в связи с ростом распространенности данной патологии.

Проблемні питання статинотерапії: кому призначати, який статин і в якій дозі?
Значимість статинотерапії для поліпшення прогнозу пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями неможливо переоцінити – саме ці препарати суттєво знижують ризик інфаркту міокарда, мозкового інсульту та смерті. На сьогодні існують переконливі докази ефективності статинотерапії в попередженні серцево-судинних катастроф у ракурсі не тільки вторинної, а й первинної профілактики. Більше того, результати 20-річного спостереження пацієнтів, які брали участь у дослідженні WOSCOPS, показали, що статинотерапія протягом перших 5 років сприяє поліпшенню прогнозу в наступні 20 років: зменшенню рівня загальної смертності на 13% (р=0007), переважно за рахунок зменшення на 21% (р=0,0004) серцево-судинної смертності. Варто зауважити, що в цьому випробуванні статинотерапія застосовувалася з метою первинної профілактики серцево-судинних подій.

Фітосоми – сучасний спосіб забезпечення високої біодоступності та доставки активних речовин гінкго білоба в тканини мозку
Експериментальні та клінічні дослідження останніх років показали, що екстракти гінкго білоба є ефективними у профілактиці, лікуванні та реабілітації хворих з ішемічним та геморагічним інсультом та іншими варіантами гострої та хронічної цереброваскулярної недостатності. Відомо, що екстракти гінкго білоба мають виражену вазотропну активність, усувають або зменшують оксидативний стрес, взаємодіють з різними білками, задіяними в нейрогенезі (у тому числі з тими, що регулюють дозрівання та транспорт клітин-попередників нейронів), а також потенціюють нейропротекторну дію.

Соматоформные расстройства в клинике внутренних болезней
В последние десятилетия нейропсихические заболевания занимают одно из лидирующих мест среди проблем мировой медицины, поскольку являются основной неинфекционной причиной временной нетрудоспособности населения в странах с высоким уровнем жизни. Еще в 2006 г. эксперты Всемирной организации здравоохранения озвучили неутешительный прогноз, согласно которому к 2020 г. нейропсихические расстройства выйдут на 1-е место среди неинфекционных заболеваний и полностью парализуют экономическую жизнь на планете.

Оптимальная терапия сухого кашля у пациентов с респираторными инфекциями
Традиционно с наступлением осени растет сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Кашель – один из самых частых и стойких симптомов ОРИ, который значительно влияет на качество жизни пациентов и нередко трудно поддается медикаментозному лечению.

Місце фітотерапевтичних засобів у лікуванні гострих респіраторних інфекцій
Гострі респіраторні інфекції (ГРІ) являють собою групу захворювань з подібними епідеміологічними та клінічними особливостями, але різноманітною етіологією (вірусною, вірусно-бактеріальною). Сьогодні відомо понад 300 збудників респіраторних інфекцій, серед яких найпоширенішими є віруси: вони зумовлюють близько 90% випадків ГРІ. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) завдають істотної шкоди як економіці країни загалом, так і сімейному бюджету кожної родини зокрема, насамперед через втрату хворими працездатності. Часті випадки респіраторних захворювань асоційовані не тільки зі зниженням захисних сил організму та підвищенням ризику виникнення ускладнень чи розвитку хронічної патології дихальних шляхів, а й із соціальною дезадаптацією хворого, який зазнає певних проблем на роботі та під час навчання, відчуває зміни психологічного клімату в родині.

Другие номера издания
 • Здоров’я України №3 (424)

  Сучасні аспекти діагностики та лікування відкритокутової глаукоми

  Современные тенденции в лечении воспалительных заболеваний век

  Современные подходы к лечению синдрома сухого глаза

  Сучасні алгоритми діагностики та лікування мігрені

  Лекарства и биологически активные добавки: современный взгляд на оценку соотношения эффективность/безопасность

   

 • Здоров’я України №2 (423)

  Антисептики для обробки пролежнів

  Застосування комплексної нейропротекції при ішемічних інсультах та інших неврологічних порушеннях

  Стандарты диагностики глютензависимых заболеваний

  Пацієнт із лихоманкою в амбулаторній практиці

  Дисфункция щитовидной железы и система гемостаза

  Трепанация черепа: подражание Творцу сквозь века

 • Здоров’я України №1 (422)

  Гіперурикемія як фактор ризику та терапевтична мішень: що нового?

  Фармакологическая цитопротекция в условиях гипоксии

  Комбинированная антигипертензивная терапия — оптимальный подход к лечению больных гипертонической болезнью

  Лечебное питание и современная кардиореабилитация: факты и противоречия

  Лікування анафілаксії на первинній ланці

 • Здоров’я України №24 (421)

  Застосування периферичних венозних катетерів у клінічній практиці медичної сестри

  В поиске идеального антифибротического препарата: как сказать «нет» фиброзу печени?

  Можливості фітотерапії в лікуванні хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів

  Роль лікаря загальної практики – сімейної медицини у веденні пацієнта з раком легені

  Железодефицит в практике семейного врача

  Що нового в арсеналі топічних засобів для лікування алергодерматозів?

 • Здоров’я України №23 (420)

  Топічні нестероїдні протизапальні засоби: фармацевтичний та клініко-фармакологічний аспекти

  Принципы и инструменты фармакопрофилактики стресс-зависимой патологии в общемедицинской практике

  Респіраторні інфекції в терапевтичній практиці: розбір клінічних випадків

  Выдающийся дар и оборванная жизнь…

  Антибиотикорезистентность возбудителей внутрибольничных инфекций в Украине: взгляд экспертов

больше обзоров