Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Присоединяйтесь и анализируйте фармрынки Украины и мира вместе с нами!

Либо авторизируйтесь через

Новости медицины и фармации №3

2017

Імплементація сучасних технологій відновного лікування постраждалих в умовах особливого періоду
У доповіді «Вплив вчинкових психосоціальних моделей особистості на активізацію та подолання соматичних, психічних захворювань та психологічних деформацій» к.п.н., завідувач кафедри психології Київського інституту бізнесу та технологій Людмила Михайлівна Гридковець на підставі теоретичного аналізу наукової та практичної літератури, а також за результатами власної психологічної практики та емпіричних і герменевтичних досліджень описала спектр соціальних моделей, що впливають на активізацію захворювань та розладів різної етіології. Проте вони також виступають і як значимі моделі при подоланні проблем у всіх системах буття людини: біологічній, психічній, психологічній, соціальній та духовній.

Сіль при гіпертензії: вживати неможливо відмовитись
Артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з найчастіших причин смертності і захворюваності на серцево-судинну патологію у світі. Загальновідомо, що нормалізація артеріального тиску (АТ) значно знижує ризик кардіоваскулярних ускладнень. Виникнення і прогресування АГ асоційовано з численними факторами ризику, включно з генетичними, чинниками навколишнього середовища, хибними звичками способу життя тощо. Серед них зловживання кухонною сіллю є вкрай важливим модифікованим фактором ризику АГ. Дотепер в Україні у багатьох лікарів, пацієнтів і навіть науковців залишаються сумніви щодо доцільності обмеження солі в раціоні хворих із серцево-судинною патологією.

Питання антикоагулянтної терапії в пацієнтів із фибриляцією передсердь
Незважаючи на значний прогрес у лікуванні пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП), ця аритмія залишається однією з основних причин інсульту, серцевої недостатності, раптової смерті та серцево-судинних захворювань у світі. У кожної четвертої дорослої людини середнього віку в Європі та США розвивається ФП. Згідно з оцінками, рівень поширеності ФП становить 3% у дорослих віком від 20 років, зростає в літніх людей із супутніми захворюваннями: артеріальною гіпертензією, серцево-судинною недостатністю (ССН), ішемічною хворобою серця, клапанною хворобою серця, ожирінням, цукровим діабетом або хронічною хворобою нирок (ХХН). ФП незалежно пов’язана з підвищенням ризику смертності від усіх причин у жінок у 2 рази та 1,5 раза — у чоловіків. Прийом пероральних антикоагулянтів — антагоністів вітаміну К (АВК) або новітніх пероральних антикоагулянтів (НПАК) значною мірою зменшує смертність від інсульту у хворих на ФП, у той час як рівень серцево-судинної смертності (наприклад, через серцеву недостатність або раптову смерть) залишається тим самим, навіть у пацієнтів, які отримують терапію ФП згідно з принципами доказової медицини. Контроль ритму та частоти серцевих скорочень може зберегти серцеву функцію, але не знизити частоту розвитку ускладнень та смертність. ФП також асоціюється з розвитком ССН. Сучасні дослідження показують, що в 20–30 % хворих з ішемічним інсультом ФП діагностовано до його розвитку, під час або після нього. Ураження білої речовини головного мозку, порушення когнітивних функцій, зниження якості життя і пригнічений настрій характерні для пацієнтів із ФП. 10–40% пацієнтів із ФП госпіталізуються щорічно.

Артеріальна гіпертензія у повсякденній практиці лікаря-анестезіолога
Мета статті — висвітлити проблему підвищеного артеріального тиску (АТ) при підготовці пацієнта до оперативного втручання, інтраопераційно та в післяопераційний період. Наведена інформація базується на вказівках, опублікованих у 2014 р. Європейським товариством кардіологів та Європейським товариством анестезіологів щодо ведення пацієнтів із серцево-судинною патологією у період несерцевих оперативних втручань. Також враховано рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо лікування артеріальної гіпертензії (2013 р.), рекомендації Української асоціації кардіологів з диференційної діагностики артеріальних гіпертензій (2014 р.), Наказ МОЗ України від 24.05.2012 №384 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».

Острые респираторные инфекции у взрослых в практике врача первого звена
Среди респираторных заболеваний, в частности острых, значительная часть причин консультаций, госпитализаций и смертей имеет инфекционное происхождение. По частоте и тяжести из них выделяются пневмония, грипп и гриппоподобные заболевания (ГПЗ), бронхиолит. Острые респираторные инфекции (ОРИ) — инфекции верхних (носа, придаточных пазух носа, глотки или гортани) и нижних отделов дыхательного тракта, вызванные преимущественно вирусами и бактериями, которые имеют менее 15 дней эволюции и проявляют себя с соответствующей симптоматикой дыхательных путей (кашель, насморк, заложенность носа, боль в горле, охриплость или затрудненное дыхание, с лихорадкой или без нее).

Использование микрофлюидной технологии в исследовании системы гемостаза
Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) ежегодно в мире на лабораторную диагностику расходуется более 100 млрд долл. Это обусловлено тем, что лабораторные методы предоставляют врачам-клиницистам около 80% всей диагностической информации. Если в 1970 г. лабораторная диагностика имела в своем арсенале 81 лабораторный тест, в 2000 г. — уже 170, то к настоящему времени количество диагностических тестов приближается к 1000 аналитам. Лабораторная диагностика, являясь самостоятельной дисциплиной, за последнее десятилетие накопила огромное количество теоретических и практических знаний о молекулярных механизмах многих процессов, происходящих в живом организме.

Другие номера издания
 • Новости медицины и фармации №15

  Вибір біофлавоноїдів у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей

  Эффективность и безопасность эупатилина в профилактике НПВП-гастропатий

  Диабетическая нейропатия более вредна для мозга, чем предполагалось

  Возможности комплексной фармакологической защиты мозга и сердечно-сосудистой системы в условиях гипоксии

 • Новости медицины и фармации №14

  Антихолінергічний синдром

  Фортифікація продуктів харчування — актуальна потреба й можливість для покращення здоров’я українців

  Депрессия изменяет архитектуру мозга

  Как предотвратить инфекции мочевыводящих путей без антибиотиков

  Генетический полиморфизм рецептора витамина D определяет его метаболизм и эффективность

 • Новости медицины и фармации №13

  Современные подходы к диагностике и лечению тонзиллофарингитов

  Нестероидные противовоспалительные препараты при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата

  Епідеміологія транзиторних ішемічних атак у структурі гострих порушень мозкового кровообігу в Україні та інших країнах

  Интегральный подход к оценке типовых патологических процессов. Воспаление

  Кір у дітей

   

 • Новости медицины и фармации №12

  Антибактериальная терапия: когда нужен пробиотик?

  Хворобомодифікуюча терапія остеоартриту в чинних рекомендаціях: уроки минулого та можливості для майбутнього

  Медико-психологічний контроль — ефективний крок реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

  Ювенильный артрит: терминология, классификация, диагностические критерии, этиология, патогенез, современные аспекты

  Человеческий сывороточный альбумин (прошлое и будущее)

   

 • Новости медицины и фармации №11

  Гостре розшарування аорти: діагностика, лікування та прогноз

  Нестероидные противовоспалительные препараты в оториноларингологии

  Современные возможности диагностики и лечения overlap-syndrome при гастродуоденальной патологии

  Определение уровней активного ренина и альдостерона в крови для персонализации лечения артериальной гипертензии

  Управління етичним розвитком персоналу медичної організації

больше обзоров